Výpůjční řád

Výpůjční řád elektrokol

1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, napájené baterií, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

2. Právo používat zapůjčené/á zařízení mají pouze osoby uvedené ve Smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva), jejíž převzetí Nájemce potvrdil svým podpisem.

3. Nájemcem se může stát pouze osoba zletilá (tj. starší 18-ti let), která je plně způsobilá k právnímu jednání. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užívání zařízení může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

4. Pronájem elektrokol/a (případného příslušenství) je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:

a) platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)

b) platný Cestovní pas

c) platný Řidičský průkaz občana EU

5. Půjčovné je splatné okamžitě při podpisu Smlouvy.

6. Půjčovna je oprávněna požadovat vratnou zálohu, a to maximálně do výše 1 500 Kč za jedno elektrokolo. Pronajímatel má právo tuto zálohu využít k úhradě vzniklých škod, jejichž ceník je uveden v příloze Smlouvy. V případě vzniku škody, kterou by tato záloha nepokryla, se Nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného zařízení, a to do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

7. Nájemce je povinen ověřit si technický stav půjčovaného zařízení před podpisem Smlouvy a úhradou půjčovného.

8. Po podpisu Smlouvy přebírá Nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený/é předmět/y, a to až do doby vrácení předmětu/ů pronajímateli.

9. Jízda na elektrokole z půjčovny elektrokol je pouze na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Nájemcem a jím zapůjčeným/i předmětem/y, a to na:

– jeho vlastním majetku osob po celou dobu nájmu,

– jiných předmětech movitých i nemovitých osob po celou dobu nájmu,

– zdraví a majetku třetích osob po celou dobu nájmu,

– zdraví nájemce po celou dobu osob po celou dobu nájmu.

10. Používání předmětu/ů nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve Smlouvě, je zakázáno.

11. Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného/ných předmětu/ů je Nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli.

12. Při ztrátě či odcizení vypůjčeného/ných předmětu/ů uhradí Nájemce pronajímateli cenu uvedenou ve Smlouvě.

13. Vypůjčené/á zařízení je Nájemce povinen vrátit v době a místě uvedeném ve Smlouvě, a to ve stavu, v jakém mu bylo/y předáno/y.

14. Nebude-li předmět nájmu vrácen ve sjednané lhůtě v rámci obvyklé pracovní doby Pronajímatele či ve sjednané době mimo tuto pracovní dobu, je Nájemce povinen Pronajímateli zaplatit nad rámec sjednaného půjčovného částku ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu.

15. Během doby nájmu nesmí elektrokolo/a zůstat odemčené/á nebo nezajištěné/á.

16. Zapůjčené/á zařízení je možné užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tuto záležitost konzultovat s pronajímatelem.

17. Nájemce byl seznámen se zásadami správného užívání elektrokola, což stvrzuje svým podpisem ve Smlouvě, Nájemce se bude těmito zásadami řídit v plném rozsahu.

18. Nájemce se zavazuje užívat pronajaté zařízení pouze na území Jihočeského kraje, což stvrzuje svým podpisem ve Smlouvě.