Ubytovací řád

Storno podmínky

  • 46 dnů a více – 10% z celkové ceny objednaných a zálohovaných služeb
  • 46 – 15 dnů – 30% z celkové ceny objednaných a zálohovaných služeb
  • 14 – 3 dny – 50% z celkové ceny objednaných a zálohovaných služeb
  • 3 dny a méně – 100% z celkové ceny objednaných a zálohovaných služeb

Ubytovací řád penzionu

  • V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.
  • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
  • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. Pokud provoz penzionu dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.
  • V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
   Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.
  • Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor restaurace není dovoleno.
  • V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
  • Kouření je zakázáno ve všech prostorách penzionu.
  • Ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
  • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod. Vyjímkou jsou holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia a nabíječky mobilních telefonů, tabletů nebo přenosných počítačů. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
  • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
  • Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže, sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.
  • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.
  • Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
  • Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem majitele. Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do prostor, kde jsou skladovány potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje. Ve všech veřejných prostorách mají psi mít náhubek a být na vodítku. Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele. Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech. Nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat. Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům. Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod.
  • Penzion odpovídá za věci vnesené hostem do penzionu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
  • Snídaně se podává v restauraci od 08:00 do 10:00 hod po předchozí domluvě s personálem.
  • Pokud host odchází z penzionu v nočních hodinách, kdy není v provozu restaurace, je povinen zhasnout světla na schodišti a zamknout budovu.
  • Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb penzionu přijímá provozovatel penzionu nebo jeho zástupce.
  • Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu penzionu.