Ochrana osobních údajů

zásady ochrany osobních údajů

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Provozovatel penzionu Jelení vyhlídka a zároveň správcem osobních údajů je společnost Pohoří servis, s. r. o., Janova Ves 36, 382 83, Pohorská Ves IČ: 28109899, zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 17722.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A PRO JAKÉ ÚČELY?

Z důvodů uzavření a plnění smlouvy o ubytování

 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uzavírání smlouvy (rezervace ubytování)

Z důvodů nutnosti splnění právní povinnosti

 • daňový doklad bude uchován v elektronické a papírové podobě po dobu 3 let z důvodů dodržení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • osobní údaje budou uchovány z důvodu dodržení zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
 • uplatnění práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu.

Odmítnutím poskytnutí Vašich osobních údajů není možné uzavřít rezervační smlouvu a smlouvu o ubytování.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE EVIDUJEME?

 • jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail, IP adresa

KOMU A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE POSKYTUJEME?

Zpracovatel – IT společnost, u které máme uložena data

 • jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail, IP adresa

K ČEMU VAŠE OSOBNÍ DATA NEPOUŽIJEME

 • k marketingovým účelům – rozesílání obchodních nabídek a reklamních sdělení předání dalším Správcům
 • k profilingu – automatická analýza dat
 • osobní údaje nebudou předávány do třetí země

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům
 • požadovat opravu poskytnutých osobních údajů
 • požadovat výmaz osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákonem o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. a zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.
 • právo na přenos osobních údajů na jiného správce

Vaše požadavky zasílejte na e-mail penzionjelenivyhlidka@gmail.com

JAKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY MUSÍME DODRŽET PŘI OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
 • Zákon o ochraně osobních údajů 101/200 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

KAM SI STĚŽOVAT NA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI?

 • požádat provozovatele o vysvětlení a nápravu, a to na e-mailovou adresu info@penzionjelenívyhlídka.cz.
 • podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údjů www.uoou.cz.

Společnost Pohoří servis, s.r.o. (správce osobních údajů) a provozovatel penzionu Jelení vyhlídka vynaloží maximální úsilí, aby nemohlo dojít k zneužití a neoprávněnému zpracování osobních údajů.