Storno podmínky

46 dnů a více – 10% z celkové ceny objednaných a zálohovaných služeb

46 – 15 dnů – 30% z celkové ceny objednaných a zálohovaných služeb

14 – 3 dny – 50% z celkové ceny objednaných a zálohovaných služeb

3 dny a méně – 100% z celkové ceny objednaných a zálohovaných služeb

Ubytovací řád penzionu

 

  • V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.

 

  • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

  • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. Pokud provoz penzionu dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

 

  • V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
   Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.

 

  • Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor restaurace není dovoleno.

 

  • V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 

  • Kouření je zakázáno ve všech prostorách penzionu.

 

  • Ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.

 

  • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod. Vyjímkou jsou holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia a nabíječky mobilních telefonů, tabletů nebo přenosných počítačů. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

 

  • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

 

  • Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže, sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.

 

  • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.

 

  • Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.

 

  • Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem majitele. Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do prostor, kde jsou skladovány potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje. Ve všech veřejných prostorách mají psi mít náhubek a být na vodítku. Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele. Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech. Nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat. Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům. Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod.

 

  • Penzion odpovídá za věci vnesené hostem do penzionu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

 

  • Snídaně se podává v restauraci od 08:00 do 10:00 hod po předchozí domluvě s personálem.

 

  • Pokud host odchází z penzionu v nočních hodinách, kdy není v provozu restaurace, je povinen zhasnout světla na schodišti a zamknout budovu.

 

  • Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb penzionu přijímá provozovatel penzionu nebo jeho zástupce.

 

  • Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu penzionu.

 

Ochrana osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

Provozovatel penzionu Jelení vyhlídka a zároveň správcem osobních údajů je společnost Pohoří servis, s. r. o., Janova Ves 36, 382 83, Pohorská Ves IČ: 28109899, zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 17722.

 

Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?

Z důvodů uzavření a plnění smlouvy o ubytování

 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uzavírání smlouvy (rezervace ubytování)

Z důvodů nutnosti splnění právní povinnosti

 • daňový doklad bude uchován v elektronické a papírové podobě po dobu 3 let z důvodů dodržení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 • osobní údaje budou uchovány z důvodu dodržení zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

 • uplatnění práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu.

Odmítnutím poskytnutí Vašich osobních údajů není možné uzavřít rezervační smlouvu a smlouvu o ubytování.

 

Jaké osobní údaje evidujeme?

 • jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail, IP adresa

 

Komu a jaké osobní údaje dále poskytujeme?

Zpracovatel – IT společnost, u které máme uložena data

 • jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail, IP adresa

 

K čemu Vaše osobní data nepoužijeme

 • k marketingovým účelům – rozesílání obchodních nabídek a reklamních sdělení předání dalším Správcům

 • k profilingu – automatická analýza dat

 • osobní údaje nebudou předávány do třetí země

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům

 • požadovat opravu poskytnutých osobních údajů

 • požadovat výmaz osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákonem o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. a zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.

 • právo na přenos osobních údajů na jiného správce

Vaše požadavky zasílejte na e-mail info@penzionjelenivyhlidka.cz

 

Jaké právní předpisy musíme dodržet při ochraně osobních údajů?

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

 • Zákon o ochraně osobních údajů 101/200 Sb.

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

Kam si stěžovat na nesprávné zacházení s osobními údaji?

 • požádat provozovatele o vysvětlení a nápravu, a to na e-mailovou adresu info@penzionjelenívyhlídka.cz.

 • podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údjů www.uoou.cz.

Společnost Pohoří servis, s.r.o. (správce osobních údajů) a provozovatel penzionu Jelení vyhlídka vynaloží maximální úsilí, aby nemohlo dojít k zneužití a neoprávněnému zpracování osobních údajů.

Výpůjční řád elektrokola

1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, napájené baterií, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

2. Právo používat zapůjčené/á zařízení mají pouze osoby uvedené ve Smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva), jejíž převzetí Nájemce potvrdil svým podpisem.

3. Nájemcem se může stát pouze osoba zletilá (tj. starší 18-ti let), která je plně způsobilá k právnímu jednání. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užívání zařízení může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

4. Pronájem elektrokol/a (případného příslušenství) je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:

a) platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)

b) platný Cestovní pas

c) platný Řidičský průkaz občana EU

5. Půjčovné je splatné okamžitě při podpisu Smlouvy.

6. Půjčovna je oprávněna požadovat vratnou zálohu, a to maximálně do výše 1 500 Kč za jedno elektrokolo. Pronajímatel má právo tuto zálohu využít k úhradě vzniklých škod, jejichž ceník je uveden v příloze Smlouvy. V případě vzniku škody, kterou by tato záloha nepokryla, se Nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného zařízení, a to do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

7. Nájemce je povinen ověřit si technický stav půjčovaného zařízení před podpisem Smlouvy a úhradou půjčovného.

8. Po podpisu Smlouvy přebírá Nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený/é předmět/y, a to až do doby vrácení předmětu/ů pronajímateli.

9. Jízda na elektrokole z půjčovny elektrokol je pouze na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Nájemcem a jím zapůjčeným/i předmětem/y, a to na:

– jeho vlastním majetku osob po celou dobu nájmu,

– jiných předmětech movitých i nemovitých osob po celou dobu nájmu,

– zdraví a majetku třetích osob po celou dobu nájmu,

– zdraví nájemce po celou dobu osob po celou dobu nájmu.

10. Používání předmětu/ů nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve Smlouvě, je zakázáno.

11. Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného/ných předmětu/ů je Nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli.

12. Při ztrátě či odcizení vypůjčeného/ných předmětu/ů uhradí Nájemce pronajímateli cenu uvedenou ve Smlouvě.

13. Vypůjčené/á zařízení je Nájemce povinen vrátit v době a místě uvedeném ve Smlouvě, a to ve stavu, v jakém mu bylo/y předáno/y.

14. Nebude-li předmět nájmu vrácen ve sjednané lhůtě v rámci obvyklé pracovní doby Pronajímatele či ve sjednané době mimo tuto pracovní dobu, je Nájemce povinen Pronajímateli zaplatit nad rámec sjednaného půjčovného částku ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu.

15. Během doby nájmu nesmí elektrokolo/a zůstat odemčené/á nebo nezajištěné/á.

16. Zapůjčené/á zařízení je možné užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tuto záležitost konzultovat s pronajímatelem.

17. Nájemce byl seznámen se zásadami správného užívání elektrokola, což stvrzuje svým podpisem ve Smlouvě, Nájemce se bude těmito zásadami řídit v plném rozsahu.

18. Nájemce se zavazuje užívat pronajaté zařízení pouze na území Jihočeského kraje, což stvrzuje svým podpisem ve Smlouvě.